Important Dates

Final Submission Deadline:
Aug. 10  Aug. 25

Call For Papers

 
ACP/IPOC History

Committee

DATE: 4/23/2020

Honorary Chairs

Qihuang Gong, Peking University, China
Ke Wu, University of Montreal, Canada

International Advisory Chair

Bingkun Zhou, Tsinghua University, China

ACP General Chair

Kun Xu, Beijing University of Posts and Telecommunications, China

ACP General Co-Chairs

Dimitra Simeonidou, University of Bristol, UK
Connie J.Chang-Hasnain, UC Berkeley, USA
Naoya Wada, NICT, Japan

IPOC General Chair

Xiaomin Ren, Beijing University of Posts and Telecommunications, China

IPOC General Co-Chairs

A. Zhukov, St. Petersburg Academic University, Russia
Ping Perry Shum, NTU, Singapore
Yuefeng Ji, Beijing University of Posts and Telecommunications, China

Technical Program Committee Chair

Jie Zhang, Beijing University of Posts and Telecommunications, China

Technical Program Committee Co-Chairs

Xiang Zhou, Google, USA
Chao Lu, The Hong Kong Polytechnic University, Hong Kong, China
Lena Wosinska, Chalmers University of Technology, Sweden

Workshop Technical Program Committee Chair

Shanguo Huang, Beijing University of Posts and Telecommunications, China

Workshop Technical Program Committee Co-Chairs

Gangxiang Shen, Soochow University, China
Xiang Liu, Futurewei Technologies, USA
Chongjin Xie, Alibaba, USA

Industry Forum Chair

Jie Luo, YOFC, China

Industry Forum Co-Chair

Min Zhang, Beijing University of Posts and Telecommunications, China

Local Organization Chair

Yongli Zhao, Beijing University of Posts and Telecommunications, China

Local Organization Member

Jia Yao, Beijing University of Posts and Telecommunications, China
Wanying Zhao, Beijing University of Posts and Telecommunications, China
Daiming Ma, Chinese Laser Press, China
Jiaqi Yan, Chinese Laser Press, China

Steering Committee

Chair:
REN, Xiaomin, Beijing University of Posts and Telecommunications, China

Vice Chair:
SHUM, Ping Perry, Nanyang Technological University, Singapore

Members:
ARAKAWA, Yasuhiko, University of Tokyo, Japan
BROWN, Andrew, SPIE, USA
CHANG-HASNAIN, Connie J., University of California, Berkeley, USA, OSA
CHAVEZ, Naomi, OSA, USA
CHIOU, Arthur, Yang-Ming University, Taiwan, China
CHUNG, Yun C., Korea Advanced Institute of Science and Technology, South Korea
HE, Sailing, Zhejiang University, China & KTH, Sweden
JAGADISH, Chennupati, Australian National University, Australia
KOCH, Thomas L., University of Arizona, USA
LI, Ming-Jun, Corning Inc., USA
LI, Xingde, Johns Hopkins University, USA
LIU, Xiang, Futurewei Technologies, USA
LU, Chao, The Hong Kong Polytechnic University, Hong Kong, China
LUO, Qingming, Hainan University, China, SPIE
RAZZANO, Doug, IEEE Photonics Society, USA
REN, Xiaomin, Beijing University of Posts and Telecommunications, China, COS
SHUM, Ping Perry, Nanyang Technological University, Singapore, IEEE PS
SU, Yikai, Shanghai Jiao Tong University, China
YU, Shaohua, Wuhan Institute of Posts and Telecommunications, China, CIC
ZHANG, Xinliang, Huazhong University of Science and Technology, China, COS

Submission
Registration
Request invitation letter for Visa

Hosts:


Beijing University of Posts and Telecommunications

 


State Key Laboratory of Information Photonics and Optical Communications

 


State Key Laboratory of Optical Fibre and Cable Manufacture Technology

 

Co-Hosts:

 

Technical Sponsors:

返回顶部